East-West Journal

East-West / Схід-Захід: Historical and Cultural Collection

East-West / Схід-Захід is a publication of Східний інститут українознавства імені Ковальських (the Kowalsky Eastern Institute of Ukrainian Studies), founded by the Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS). More information about the Kowalsky Eastern Institute of Ukrainian Studies may be found on its website.

Full tables of contents and articles for each issue are provided here by permission of the CIUS and editor Dr. Volodymyr Kravchenko.


East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 1 through 6.
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 1 through 6.

Issue 1 (1998)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / Упорядн. Кравченко В. В. – Харків: Майдан, 1998. – 264 с. (Вип. 1)

East-West: Historical and Cultural Collection / Uporyadn. Kravchenko VV – Kharkiv: Square, 1998 – 264 p. (Issue. 1)

ЗМІСТ (Table of Contents)

De profundis

А. В. Шмалько. Эфесский мятеж [Page 5]

“Колчан его — как открытый гроб…” (Древняя Украина на страницах Библии) [Page 12]

С. П. Черняев. Поганські боги східних слов’ян у світлі протофілософського ведичного комплексу Індії [Page 15]

Ars Historica

Лидия Стародубцева. Анти-Лукиан, или как не следует писать историю [Page 22]

Лукиан. Как следует писать историю [Page 41]

Slavica

А. С. Мыльников. О так называемой “Грамоте славянам” Александра Македонского: Вопросы источниковедения [Page 45]

Легенда о Двурогом [Page 60]

Петер Хауптман. Петр Могила (1596 — 1646) [Page 64]

С. В. Евтушенко. Украинский художник в России XVII ст. [Page 80]

В. А . Бурбига. Македонія в оцінці європейських учених XIX сторіччя [Page 89]

Ucrainica

В. В. Кравченко. “Словарь малорусской старины” 1808 р. та його автор [Page 104]

С. О. Наумов. “Замах” на пам’ятник О. С. Пушкіну в Харкові (1904 p.) [Page 118]

Dr. Guido Hausmann. Politics and culture. Political hegemony in the university: The professoriate and the university council in Odessa, 1865—1917 [Page 127]

Э. Л. Лортикян. Развитие экономического и коммерческого образования в Украине в начале XX века [Page 135]

Meditatio

А. С. Ахиезер. Философствование и культуры в усложняющемся мире [Page 150]

Ad fontes!

Н. М. Кушнаренко. Артефактні книжкові видання у фондах бібліотеки Харківської Академії культури [Page 165]

О. М. Богдашина, І. В. Верба. Листи Н.Д.Полонської-Василенко до О.Д.Багалій-Татаринової [Page 171] (This article unavailable.)

В. В. Кравченко. М. І. Яворcький та Д. І. Багалій в світлі архівних документів [Page 195]

Невідомі листи М. І. Яворського до Д. І. Багалія [Page 203]

А. В. Скоробогатов. Україна на початку війни очима службовців вермахту [Page 208]

Recensio

Ред. Україна XVII ст. між Сходом та Заходом Європи. Українсько-Італійський симпозіум. Матеріали (13-16/ІХ.1994 р.). – К., 1996. – 600 с. [Page 228]

Яр. Одинець. Оглоблін О. П. До питання про автора “Истории Русов”. – К., 1998. – 149 с.

Перша публікація! / The First Publication!

Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків [Page 241]

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ / Statement of Purpose

Міжнародний науковий збірник “Схід-Захід” покликаний сприяти конструктивному діалогу представників різних країн, регіонів, культур, наукових шкіл, а також оновленню методологічного і тематичного потенціалу української науки гуманітарного спрямування. Віримо, що збірник допоможе об’єднати істориків, культурологів, літературознавців, соціологів, етнологів навколо ідей вічного пошуку, професійної гідності та академічної свободи. Ми не поділяємо думки, згідно з якою гасло “Ad fontes!” втратило свою актуальність для української історіографії. Тому археографічна проблематика займатиме в нашому виданні одне з чільних місць. У збірнику знайде продовження тематика, започаткована в “Наукових записках кафедри українознавства Харківського університету “, перший і останній випуск якого побачив світу 1994 р. Успіх чи провал започаткованого нами проекту також залежатиме, головним чином, від загальної ситуації в країні.

Відомості про авторів / About the Authors

Issue 2 (1999)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 2. – Харків: Майдан, 1999. – 312 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 2 – Kharkiv: Square, 1999 – 312 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Urbi et orbi

A. Каппелер. Україна між Сходом і Заходом [Page 5]

B. А. Потульницький. Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті 1800-1991) [Page 13]

C. Б. Сорочан. Рання Візантія: світло для живих і мертвих [Page 62]

Додаток. Антологія освітлювальних приладів у джерелах з історії Візантії [Page 83]

О. Л. Осіпян. Участь вірменських купців з Галичини, Поділля та Буковини у ярмарковій торгівлі України в XVI—XVII ст. [Page 92]

Ю. О. Голубкін. Від Римсько-Католицької Церкви до демократичної християнської громади (Мартін Лютер про духовне правління і християнську організацію) (1517-1524) [Page 99]

Додаток. Агриппа фон Неттесгеймський про Лютера [Page 115]

О. С. Мильников. Росія на сторінках першої чеської газети [Page 118]

Додаток. А. В. Шмалько. «Зразки забобонної жорстокості…» [Page 128]

С. І. Лиман. З історії німецької діаспори в Харкові у XIX столітті: професор Харківського університету Василь Карлович Надлер (1840-1894) [Page 131]

Додаток. Роммель X. Пять лет из истории Харьковского университета [Page 145]

Sacrificium intellectus

Л. Стародубцева. Повернення до тексту (герменевтичний етюд) [Page 147]

В. М. Шейко. Інтеріснування культур і концепція поліетносфери (до проблеми співвідношення понять) [Page 160]

Ad fontes!

Микола Горбань. Розбійник Мацапура (побутово-історичний нарис) [Page 174]

В. В. Кравченко. Україна напередодні російсько-французької війни 1812 р. очима сучасника [Page 198]

П. А. Чуйкевич. Примечания о Малороссии [Page 204]

В. Старков. Листи Олександри Єфименко до Федора Вовка [Page 212]

І. Верба, С. Кіржаєв. Дмитро Багалій і Олександер Оглоблин: до історії творчих стосунків [Page 218] (This article is unavailable)

Recensio

Ю. О. Голубкін, Ф. Зендельбек. В ім’я Бога і загального добра
(Володимир Дятлов. Нижчі верстви населення німецького міста і Реформація. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. — 351 с.) [Page 271]

І. В. Чорний. Український «Омен»
(Валентинов А., Дяченко М., Дяченко С., Олди Г. Л. Рубеж. Фантастический роман. — СПб.: «Стихия оЗон», Terra Fantastica, 1999. — 576 с., ил.) [Page 276]

С. О. Наумов
(Володимир Головченко. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: Нариси з історії української соціал-демократії початку XX ст. — Харків: «Майдан», 1996. — 190 с.) [Page 286]

М. В. Чугуєнко
(Степан Гелей. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності
(Українська консервативна політична думка першої половини XX ст. та її вклад в історичну науку).
— Львів: Вид. «Коопосвіта» Львівської комерційної академії, 1998. – 532 с.) [Page 290]

Н. С. Серьогіна
(В. Кулик. Український націоналізм у назалежній Україні. — К.: КМА, 1999. — 64 с.;
О. Майборода. Російський націоналізм в Україні (1991—1998 pp.). — К.: КМА, 1999. — 28 с.) [Page 295]

Guido Hausmann
(George Basse. Jene Zeit in Charkow 1936—1941 Erne Jugend unter Stahn Verlag Amo Spitz —GmbH. — 1997. — 248 p.) [Page 298]

Перша публікація! / The First Publication!

Й. X. Енгель. Історія України та українських козаків. [Page 300]

Відомості про авторів / About the Authors

Каппелер Андреас — доктор філософії, габілітований професор істоірї Східної Європи Інституту історії Східної Європи Віденського університету.

Потульницький Володимир Арнольдович — доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України.

Сорочан Сергій Борисович — доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Осіпян Олександр Леонідович — кандидат історичних наук, викладач кафедри культурології та слов’янської філології Краматорсько­го економіко-гуманітарного інституту.

Мильников Олександр Сергійович — доктор історичних наук, професор, академік Гуманітарної академії наук, провідний науковий співробітник Інституту етнології та антропології РАН (Санкт-Петербург).

Шмалько Андрій Валентинович — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Голубкін Юрій Олексійович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Лиман Сергій Іванович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та музеєзнавства Харківської державної академії культури.

Стародубцева Лідія Володимирівна — кандидат мистецтвознавства, докторант Харківської державної академії культури.

Кравченко Володимир Васильович — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету.

Старков Валерій — науковий співробітник.

Верба Ігор Володимирович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

Кіржаєв Сергій Михайлович — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Шейко Василь Миколайович — кандидат історичних наук, професор, ректор Харківської державної академії культури.

Чорний Ігор Володимирович — доктор філологічних наук, професор Харківського університету внутрішніх справ.

Наумов Сергій Олександрович — кандидат історичних наук, до­цент кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Чугуєнко Михайло Віталійович — кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Хаусманн Гвідо — доктор філософії, співробітник наукового семінару з історії Східної Європи Кельнского університету (Німеччина).

Серьогіна Наталя Сергіївна — кандидат історичних наук, до­цент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Issue 3  (2001)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / Упорядн. Кравченко В. В. – Випуск 3. – Харків: Майдан, 2001. – 324 с.

East-West: Historical and Cultural Collection / Uporyadn. Kravchenko VV – Issue 3 – Kharkiv: Square, 2001 – 324 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Lаudamus veteres, sed nostris utimus annis

David Thelen. Toward a Comparative and Transnational Perspective on History [Page 5]

З.-Є. Когут. Формування української національної історіографії [Page 23]

Д. С. Вирський. Пам’ятка ренесансного історіописання в Україні: «Аннали» С. Оріховського-Роксолана [Page 31]

В. О. Пірко. Іван Опанасович Перевєрзєв і його праця «Топографічний опис Харківського намісництва» [Page 39]

Додаток. «Топографічний опис Харківського намісництва» (уривок) [Page 50]

А. В. Скоробогатов. Чи готував Сталін у 1941 році удару спину Німеччині? (Наука та белетристика у пошуках історичної правди) [Page 52]

Бернд Бонвеч. Дослідницька суперечка про підготовку до війни Червоної Армії 1941 року [Page 58]

Додаток 1. [Промова Сталіна на засіданні Політбюро 19 серпня 1939р.] [Page 76]

Додаток 2. О лживом сообщении агентства Гавас [Page 80]

Г. В. Касьянов. Націогенез українців у сучасній історіографії: версії [Page 82]

В. В. Петровський. Геополітичний контекст українсько-російських відносин і європейська безпека (за сторінками західних видань) [Page 101]

В. М. Шейко. Історіографічні аспекти становлення культурології (школа еволюціонізму) [Page 112]

Ю. А. Мицик. До дискусії навколо фільму «Вогнем і мечем» [Page 130]

А. V. Shmalko, D. E. Gromov, O. S. Ladyzhensky. Ukrainian Fantastic: it was yesterday [Page 138]

Ad Fontes!

B. I. Наулко. Листи Л. С. Берга до Ф. К. Вовка [Page 149]

В. В. Кравченко. Листи Х. Д. Алчевської до Д. І. Багалія [Page 166]

Recensio

Я. Р. Дашкевич. Дві рецензії (Ульянов Н. «Происхождение украинского сепаратизма». – Москва, 1996;
Фоменко А. «Новая хронология») [Page 183]

Л. В. Ушкалов. Юрій Шерех. Історія української літератури «Не для дітей»
(Шерех Юрій. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Упоряд. та прим. Р.Корогодського. — Харків: Фоліо, 1998. – Т. І. – 607 с.; Т. II. – 367 с.; Т. III. – 431 с. (Українська література XX століття)) [Page 204]

М. В. Чугуєнко. (Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Вид-во «Смолоскип», 1998. – 598 с.; Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко,В.Лісовий. – К.: Вид-во «Смолоскип», 2000. – 872 с.) [Page 213]

В. І. Семененко, Л. О. Радченко. Реалії та міфи революції
(Литвин С.Х. Симон Петлюра у 1917-1926 роках. Історіографія та джерела. – К.: «Аквілон-прес», 2000. – 463 с.) [Page 219]

Перша публікація! / The First Publication!

Й. Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження) [Page 229]

В. В. Кравченко. Візитна картка України-Гетьманщини 1773 року [Page 251]

Додаток. «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» 1773 р. (Підготовка до друку та коментар В. В. Кравченка) [Page 268]

Відомості про авторів [Page 318]

Інформація [Page 320] (This article is unavailable)

Відомості про авторів / About the Authors

Тілен Девід — доктор філософії, професор університету штату Індіана.

Когут Зенон-Євген — доктор історії, директор Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Вирський Дмитро Станіславович — кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького державного політехнічного університету.

Пірко Василь Олексійович — доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історіографії та джерелознавства Донецького державного університету.

Скоробогатов Анатолій Васильович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна.

Бонвеч Бернд — доктор філософії, професор Бохумського університету.

Касьянов Георгій Володимирович — доктор історичних наук, директор програм «Вища освіта» Міжнародного фонду «Відродження».

Петровський Володимир Володимирович — кандидат історичних наук, докторант Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія».

Шейко Василь Миколайович — кандидат історичних наук, професор, ректор Харківської державної академії культури.

Шмалько Андрій Валентинович — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, письменник.

Громов Дмитро Євгенович, Ладиженський Олег Семенович — харківські письменники, друкуються в співавторстві під псевдонімом «Олді».

Мицик Юрій Андрійович — доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії національного університету «Києво-Могилянська академія».

Наулко Всеволод Іванович — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділом пам’яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Кравченко Володимир Васильович — доктор історичних наук, професор, зав. кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Коломієць Тетяна Василівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету внутрішніх справ (Харків).

Голубкін Юрій Олексійович — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Назаренко Лариса Миколаївна — перекладач.

Дашкевич Ярослав Романович — доктор історичних наук, професор, директор Львівської філії Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України.

Ушкалов Леонід Володимирович — доктор філологічних наук, професор кафедри української та світової літератури Харківського державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.

Чугуєнко Михайло Віталійович — кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Семененко Валерій Іванович — кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Радченко Людмила Олексіївна — кандидат історичних наук, доцент, декан факультету заочного навчання Харківського бізнес-коледжу.

Чорний Дмитро Миколайович — кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Issue 4 (Special Edition, 2001)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 4. Спеціальне видання. Rossia et Britannia: Імперії та нації на окраїнах Європи / Під ред. Стефана Величенка та Володимира Кравченка. – Харків: Новый Вид, 2001. – 276 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 4 Special Edition. Rossia et Britannia: Empire and Nation in the outskirts of Europe / Ed. Velychenko Stefan and Vladimir Kravchenko. – Kharkiv: A new Type, 2001 – 276 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Similis simili gaudet

Стефан Величенко, Володимир Кравченко. Вступ [Page 5]

Volodymyr Kravchenko, Stephen Velychenko. Introduction [Page 8]

Роман Шпорлюк. Україна: від імперської окраїни до незалежної держави [Page 10]

Том Нейрн. Імперія і унія [Page 44]

Stephen Velychenko. Empire Loyalism and Minority Nationalism in Great Britainand Imperial Russia, 1707 to 1914: Institutions, Law, and Nationality in Scotland and Ukraine [Page 62]

Graeme Morton. Nationality in Civil Society: Elite and Folk Culturein Scotland, 1707-1914 [Page 100]

B. І. Семененко. Чому Україна не стала подібною до Шотландії? [Page 113]

Я. Р. Дашкевич. Шотландія і Україна, або про межі історичного компаративізму [Page 120]

John Hutchinson. The Limits of Britishness: Reflectionson Constitutional Institutions and Ethnic Affiliationin Light of the Irish Experience [Page 131]

Andrzej Chwalba. Między solidarnością z wlasnym narodem a łojalnością wobec carów w zaborze Rosyjskim (1772-1914) [Page 139]

Murray Pittock. The British Image: Self and Other in a United Kingdom [Page 161]

Олексій Міллер. Політика влади й російського націоналізму в українському питанні — незроблений вибір між «французькою» та «британською» стратегією [Page 174]

Dominic Lieven. Ukraine’s Place in the Comparative History of Empires [Page 223]

Spectatio

A. B. Шмалько. Велика Ордусь, великі прутняки [Page 237]

В. В. Петровський. Українсько-російські стосунки і футурологічні роздуми західних аналітиків [Page 245]

Д. М. Чорний. Про ідеологічні стереотипи, історичні новації, фактичні дрібнички та неупередженість («зав’язка» XX ст. в сучасній російській історіографії) [Page 259]

Відомості про авторів [Page 271] (provided below)

Інформація [Page 273] (not available)

Відомості про авторів / About the Authors

Величенко Стефан — науковий співробітник кафедри українознавства Торонтського університету (Канада).

Кравченко Володимир Васильович — завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна).

Шпорлюк Роман — директор Українського наукового інституту Гарвардського університету (СІЛА).

Нейрн Томас — професор Школи політичних і соціальних досліджень Монаського університету (Австралія).

Мортон Грем — викладач відділу історії Единбурзького університету (Сполучене королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Семененко Валерій Іванович — професор кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна).

Дашкевич Ярослав Романович — директор Львівської філії Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України (Україна).

Хатчинсон Джон — викладач Європейського інституту Лондонської школи економіки (Сполучене королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Хвалба Анджей — голова департаменту суспільно-релігійної історії Європи XIX— XXст. Інституту історії Ягеллонського (Краківського) університету (Польща).

Пітток Мюррей — директор Школи шотландських студій Стредклайдського університету в Глазго (Сполучене королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Міллер Олексій — провідний науковий співробітник Інституту наукової інформації з суспільних наук Російської Академії наук (Росія).

Лівен Домінік — професор відділу державного управління Лондонської школи економіки (Сполучене королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Шмалько Андрій Валентинович — доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Україна).

Петровський Володимир Володимирович — докторант Харківського гуманітарного інституту “Народна українська академія” (Україна).

Чорний Дмитро Миколайович — доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна).

Issue 5 (2001)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 5. – Харків: ФріМайнд, 2001. – 272 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 5 – Kharkiv: FriMaynd, 2001 – 272 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Володимир Кравченко. Від редактора [Page 5]

Similis simili non gaudet?

Зенон Когут. Витоки парадигми єдності: Україна та створення російської національної історії (1620-ті — 1860-ті роки) [Page 7]

Степан Величенко. Суперечливі схеми національної історії: російські та українські інтерпретації власної минувшини [Page 18]

Володимир Потульницький. «Вічні» проблеми російської історіографії [Page 42]

Олег Журба. «Батьківщина слонів», або Варіації на тему формування української національної археографії [Page 47]

Віталій Тельвак. Наукова спадщина Михайла Грушевського в російській історіографії кінця XIX – першої половини XX століття [Page 64]

Віктор Брехуненко. На роздоріжжі: українська Національно-визвольна війна середини XVII ст. в сучасній російській історіографії [Page 78]

Михайло Руднєв. Консервативне русофільство XIX – початку XX ст. у висвітленні сучасної російської історіографії [Page 97]

Євген Чернов. Роздуми про прочитане в стилі «а рrоро», або спроба доброзичливого памфлету (з приводу монографії: Миллер А. И. «Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.)». – СПб.: Алетейя, 2000. – 268 с.) [Page 112]

Дмитро Чорний. Чорносотенство: імперське – українське – загальнонародне – міське – маргінальне (сучасна російська історіографія в пошуках нової концепції) [Page 132]

Юрій Мицик. Шлягер «жовтої» історіографії в Росії (думки з приводу книг О. Бушкова та А. Буровського) [Page 147]

Олександр Киян. Українська історична проблематика в російській «фольк-хісторі» [Page 172]

Олена Годенко-Наконечна. Українська тема в російських культурологічних виданнях [Page 186]

Зоя Гриценко. Імідж незалежної України в російській публіцистиці (1991-2001 pp.) [Page 196]

Володимир Петровський. Військово-політичний чинник сучасних українсько-російських стосунків (очима західних експертів) [Page 209]

Ad memoriam

Оля Гнатюк. Патріарх української літературної критики [Page 218]

Виступи на зборах наукової громадськості Харкова 29 квітня 2002 p., присвячених пам’яті Юрія Володимировича Шевельова

Володимир Кравченко [Page 223]

Владика Ігор (Ісіченко) [Page 225]

Євген Ходун [Page 227]

Юрій Безхутрий [Page 231]

Ігор Муромцев [Page 233]

Володимир Калашник [Page 236]

Recensio

Дмитро Чорний. Публіцистика Віктора Бурмаки 90-х років XX ст [Page 238]

Любов Півнєва. (Петровский В. В. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации. Харьков: Майдан, 2002. — 264 с.) [Page 243]

Ad fontes!

Ігор Верба, Сергій Зозуля. Листування проф. К. Т. Штеппи з проф. I. Г. Турцевичем [Page 245]

Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження) [Page 259]

Відомості про авторів [Page 269] (provided below)

Відомості про авторів / About the Authors

Гриценко Зоя Іванівна — кандидат історичних наук, доцент Харківського державного аграрного університету ім. В. Докучаева.

Петровський Володимир Володимирович — кандидат історичних наук, докторант Харківського гуманітарного інституту Народна українська академія.

Гнатюк Оля — доктор гуманітарних наук, завідувачка відділу украінськоі літератури Інституту славістики Польської Академії наук (Варшава).

Кравченко Володимир Васильович — доктор історичних наук, професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Вл. Ігор (Ісіченко) — архієпископ Харківський і Полтавський (УАПЦ), кандидат філологічних наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Ходун Євген Вікторович — журналіст, співробітник редакції журналу «Березіль».

Безхутрий Юрій Миколайович — кандидат , професор, декан філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Муромцев Ігор Володимирович — кандидат філологічних наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Володимир Калашник — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Півнєва Любов Миколаївна — доктор політичних наук, професор кафедри політології й соціології Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Верба Ігор Володимирович — доктор історичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Зозуля Сергій Юрійович — аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Issue 6 (2004)

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 6. — Xарків-Київ: Критика, 2004. — 256 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 6 – Xarkiv-Kyiv: Criticism, 2004 – 256 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Urbi et orbi

Джованна Броджі. Історія та загальний стан слов’янських студій в Італії (1920-2000 рр.) [Page 5]

Архиєпископ Ігор Ісіченко. Переклад Біблії та процеси релігійної самоідентифікації українців у ХХ ст.: Історія освоєння Біблії українською культурою [Page 23]

Андрій Шмалько. Українські альтернативи в романі Ф. Булгаріна “Мазепа” [Page 39]

Олег Гоков. Експансія Росії в Середній Азії: роль Генерального штабу (30-90-ті роки ХІХ ст.) [Page 51]

Дмитро Чорний. В тіні губернських центрів: тенденції розвитку міст української “глибинки” на початку ХХ ст. [Page 66]

Юрій Безхутрий. Микола Хвильовий та естетичні пошуки в українській літературі першої третини ХХ століття [Page 79]

Ad fontes!

Олег Однороженко. Земельна та міська геральдика Речи Посполитої в рукописному гербовнику другої чверті ХVІІ ст. [Page 90]

Богдан Галь, Ганна Швидько. «Мысли мои о крае сем…»: (С.М.Кочубей і його записки про Малоросію) [Page 101]

Микола Варварцев. Україна в записках італійського інженера та дипломата Луїджі Серрісторі (20-і роки ХХ ст.) [Page 129]

Анатолій Скоробогатов. Нові документи про ставлення Радянської влади до західних українців на початку Другої світової війни [Page 146]

Гелінада Грінченко. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення (на прикладі усних інтерв’ю з колишніми “остарбайтерами” Харківської області) [Page 151]

Recensio

Андрій Домановський. Три видання або особливості наукового перекладу (проблема творення наукової термінології української візантиністики) (Остроґорський Ґ. Історія Візантії. – Вид. 3-є, доп. / Перекл. з нім. А. Онишко. – Львів: Літопис, 2002. – 588 с.) [Page 171]

Олександр Тумаков. Перша спроба узагальнення історичного досвіду сучасного Сходу в Україні: наскільки вдала? (Андрій Козицький. Новітня історія країн Азії й Африки (1918-1999 рр.): Курс лекцій. – Львів: Вид. наук.-техн. л-ри, Вид. фірма “Афіша”, 2000. – 159 с.) [Page 199]

Сергій Страшнюк. (Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.). – Харків, Майдан, 2003. – 490 с.) [Page 207]

Appendix

Й.-Х. Енгель. Історія України та українських козаків (продовження) [Page 215]

Informationes

В’ячеслав Потоцький, Сергій Сєряков. Міжнародний симпозіум “Університети й нації в Російській імперії 19 ст. (Харківський та Віленський навчальні округи)” (Харків, 16 жовтня 2003 р.) [Page 229]

Джі-Хюн Лім, Володимир Кравченко. Міжнародна наукова конференція в Сеулі “Примушування та погоджування: порівняльні дослідження “масової диктатури”” (Хан’янський університет, Сеул, Південна Корея, 24-26 жовтня 2003 р.) [Page 241]

Ad memoriam

Пам’яті Олександра Сергійовича Мильникова (24 серпня 1929 – 3 лютого 2003 рр.) [Page 251]

Відомості про авторів [Page 254]

Відомості про авторів / About the Authors

Броджі-Беркофф Джованна – професор славістики департаменту філології та філософії Міланського університету.

Ісіченко Юрій Андрійович (Архиєпископ Ігор) – кандидат філологічних наук, доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, архієпископ Харківський і Полтавський (УАПЦ).

Шмалько Андрій Валентинович – письменник, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Гоков Олег Олександрович – аспірант кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Чорний Дмитро Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Безхутрий Юрій Миколайович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури, декан філологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Однороженко Олег Анатолійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. О.С. Макаренка.

Галь Богдан Олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ).

Швидько Ганна Кирилівна – доктор історичних наук, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (Дніпропетровськ).

Варварцев Микола Миколайович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

Скоробогатов Анатолій Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Грінченко Гелінада Геннадіївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Домановський Андрій Миколайович – аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Тумаков Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Страшнюк Сергій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Джі-Хюн Лім – професор департаменту історії Хан’янського університету (Сеул, Південна Корея).

Кравченко Володимир Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Потоцький В’ячеслав Петрович – аспірант кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Сєряков Сергій Олегович – аспірант кафедри історичних дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Issue 7 (Special Edition, 2005)

East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issue 7 (2005).
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issue 7 (2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 7: Спеціальне видання: Університети та нації в Російській імперії / За ред. В. Кравченка. – Харків; Київ: Критика, 2005. – 304 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 7: Special Edition: Universities and Nation in Empire / Ed. V. Kravchenko. – Kharkiv; Kyiv: Criticism, 2005 – 304 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Марта Богачевська-Хомяк. Quem di oderunt, paedagogum fecerunt [Page 5]

Urbi et orbi

Якуб Нєдзьвєздь. Значення шкільної риторики в Україні в першій половині XVIII ст. [Page 13]

Сергій Сєряков. Єзуїтське шкільництво як чинник національно-культурного розвитку в польській історіографії ХІХ – ХХ ст. [Page 23]

Наталя Оболончик. “Волинські Афіни”: спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20 – 30-ті роки ХХ ст.) [Page 45]

Тетяна Литвинова. Освітні традиції дворянства Лівобережної України в другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. [Page 52]

Людмила Посохова. Історія Харківського колегіуму в контексті становлення системи вищої освіти в Російській імперії [Page 64]

Андрєй Андрєєв. “Національна модель” університетської освіти: проблеми виникнення та розвитку в Західній Європі та Російській імперії [Page 75]

Павел Буковєц. Імператорський Віленський університет і литуаністичний рух [Page 108]

Володимир Кравченко. Університет для України [Page 120]

Єлєна Вішлєнкова. Корпоративність і етнічна ідентичність Казанського імператорського університету [Page 167]

Сергій Біленький. Заснування Київського університету: спадковість, переривчастість, імперська сваволя [Page 188]

Дарюс Сталюнас. Національна політика Російської імперії в Північно-Західному краї та питання про вищий навчальний заклад після польського повстання 1863 – 1864 років [Page 214]

Сергій Посохов. Наближення університетської реформи Харківський університет і громадська думка в середині ХІХ ст. [Page 228]

Johannes Remy. National Aspect of Student Movements in St. Vladimir’s University of Kiev 1855 – 1863 [Page 248]

Ad fontes!

Михайло Станчев. Нові документальні свідчення про походження Василя Каразіна [Page 274]

Recensio

Костянтин Кислюк. [Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.] [Page 288]

Vivat academia!

Наші ювіляри [Page 293]

Informationes

Валерій Пікалов. Університети в публіцистиці та історіографії (VIII Астаховські читання, 25 – 26 червня 2004 року, Харків) [Page 294]

Ірина Журавльова. Університетська бібліотека в сучасному світі [Page 296]

Відомості про авторів [Page 301]

Відомості про авторів / About the Authors

Андрєй Андрєєв – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Росії ХІХ – початку ХХ ст. Московського державного університету ім. Михайла Ломоносова.

Сергій Біленький – кандидат історичних наук, науковий працівник Торонтського університету.

Марта Богачевська-Хомяк – історик, директор Програм наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні.

Павел Буковєц – доктор гуманітарних наук, викладач кафедри літературної культури порубіжжя Краківського (Ягеллонського) університету.

Єлєна Вішлєнкова – доктор історичних наук, професор Казанського державного університету (Росія).

Ірина Журавльова – заступник директора з наукової роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Костянтин Кислюк – кандидат філософських наук, доцент Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.

Володимир Кравченко – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Тетяна Литвинова – кандидат історичних наук, доцент Дніпропетровського державного університету.

Якуб Нєдзьвєдзь – доктор гуманітарних наук, викладач кафедри старопольської літерутари та літератури епохи Просвітництва Ягеллонського університету (Краків).

Наталя Оболончик – науковий працівник Кременецького музею.

Валерій Пікалов – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Сергій Посохов – кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Людмила Посохова – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. Василя Каразіна.

Сергій Сєряков – кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Дарюс Сталюнас – доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії Литовської Академії наук.

Михайло Станчев – доктор історичних наук, голова Міжреспубліканської наукової асоціації болгаристів.

Johannes Remy – доктор філософії, науковий працівник Інституту регіональних і культурологічних досліджень Гельсінського університету.

Issue 8 (Special Edition, 2006)

East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issue 8 (2006).
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issue 8 (2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 8: Спеціальне видання: Порубіжжя / За редакції Володимира Кравченка. – Харків; Київ: Критика, 2006. – 270 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Number 8: Special Edition: borderlands / edited by Vladimir Kravchenko. – Kharkiv; Kyiv: Criticism, 2006 – 270 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Беньямін Циман. “Лінгвістичний поворот” у культурно-історичному дослідженні. Роздуми на прикладі опису історії сучасного антисемітизму [Page 7]

Лідія Стародубцева. Іронія білінгвізму, або Життя на кордоні мов [Page 30]

Іван Мітін. Міфогеографія: теоретична рамка дослідження множинних контекстів місця й інструмент презентації міст-на-кордоні [Page 40]

Тетяна Сабурова. Кордон між минулим і сьогоденням у темпоральних уявленнях російського освіченого суспільства кінця XVIII – початку XIX століття [Page 58]

Дмитро Чорний. “Анклави цивілізації” чи “контактні зони”: велике місто українсько-російського Порубіжжя [Page 69]

Олександр Лисенко. Українці та поляки у місцях спільного проживання у часи Другої світової війни: проблеми співіснування [Page 82]

Катерина Мельникова. Переселенське прикордоння: стратегії “подання себе” совєтських мігрантів на території колишньої Фінської Карелії [Page 94]

Іоанна Гетка. Декілька зауважень про мову, самоідентичність і національну приналежність жителів білорусько-російського прикордоння [Page 115]

Ольга Коновалова. Білорусько-російське прикордоння. До питання про мовну самосвідомість [Page 124]

Марія Луцевич. Соціолінгвістична ситуація на білорусько-польському прикордонні – приклад села Сонічі на Гродненщині [Page 135]

Ірина Олюніна. Досвід вивчення Білоруського Полісся в польській історіографії [Page 145]

Валерія Колосова. Межа між своїм і чужим: етнос і час [Page 153]

Гелінада Грінченко, Володимир Кравченко, Олексій Мусієздов, Олена Титар. Національно-культурна ідентичність жителя “контактної зони” (за матеріалами анкетування студентів-першокурсників м. Харкова) [Page 161]

Тетяна Журженко. Нове пострадянське прикордоння: ностальгія, опір змінам, адаптація (на прикладі трьох сіл Харківської області) [Page 185]

Ніколай Вахтін, Оксана Жиронкіна, Катерина Романова. Калампоцання над долею української мови [Page 200]

Галина Карнаушенко. Стан і перспективи дослідження російських говірок Слобожанщини як частини українсько-російського мовного порубіжжя [Page 209]

Recensio

Оксана Жиронкіна. [“Перекрестки”: журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2004. № 1-2 (Европейский гуманитарный университет; Центр перспективных научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук; Центр европейских и трансатлантических исследований. Минск, 2004. 264 с.)] [Page 221]

Жанна Корміна. [“Граница и люди. Воспоминания советских переселенцев Северного Приладожья и Карельского перешейка” СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге. (Studia Ethnologica. Вып. 2). 2005] [Page 225]

Гелінада Грінченко. [Эпоха. Культуры. Люди (история повседневности и культурная история Германии и Советского Союза. 1920 – 1950-е годы) // Материалы международной научной конференции (Харьков, сентябрь 2003 г.): Сб. докладов. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 364 с.] [Page 228]

Володимир Петровський, Валерій Семененко. Ще раз щодо Холокосту [Wendy Lower. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2005. – XV + 307 pp.] [Page 232]

Михайло Чугуєнко. “Тріумф волі та катастрофа розуму”: десять зауважень до писань пана Є.Зарудного [Page 240]

Informationes

Андрій Домановський, Олексій Чекаль. Влада віри Візантії у Нью-Йорку [Page 248]

Відомості про авторів [Page 269]

Відомості про авторів / About the Authors

Ніколай Вахтін – доктор філологічних наук, професор, ректор Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

Іоанна Гетка – докторантка кафедри міжцивілізаційних досліджень Середньо-Східної Європи Варшавського університету.

Гелінада Грінченко – кандидат історичних наук, докторант кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Андрій Домановський – доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Оксана Жиронкіна – керівник Інформаційно-аналітичної групи Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

Тетяна Журженко – кандидат філософських наук, доцент кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Галина Карнаушенко – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Валерія Колосова – кандидат філологічних наук, відповідальний секретар журналу “Антропологический форум” (Санкт-Петербург).

Ольга Коновалова – слухач факультету етнології Європейського гуманітарного університету в Санкт-Петербурзі.

Жанна Корміна – кандидат культурології, завідувач кафедри гуманітарних наук Санкт-Петербурзького філіалу Державного університету – Вища школа економіки.

Володимир Кравченко – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Олександр Лисенко – доктор історичних наук, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України.

Марія Луцевич – магістрантка кафедри полоністики Варшавського університету.

Катерина Мельникова – кандидат історичних наук, голова Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі.

Іван Мітін – науковий співробітник сектора гуманітарної географії Російської НДІ культурної і природної спадщини ім. Д. С. Лихачова (м. Москва).

Олексій Мусієздов – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Ірина Олюніна – аспірантка історичного факультету Білоруського державного університету.

Володимир Петровський – доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Катерина Романова – кандидат історичних наук, співробітник навчально-консалтингового Центру інвестиційного менеджменту (м. Київ).

Тетяна Сабурова – кандидат історичних наук, доцент кафедри вітчизняної історії Омського державного педагогічного університету.

Валерій Семененко – кандидат історичних наук, професор кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Лідія Стародубцева – доктор філософських наук, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури.

Олена Титар – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії культури та філософії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Беньямін Циман (Benjamin Zeimann) – PhD, Lecturer in Modern History, University of Sheffield, Department of History.

Олексій Чекаль – аспірант кафедри мистецтвознавства Харківської державної академії дизайну та мистецтва.

Дмитро Чорний – кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Михайло Чугуєнко – кандидат історичних наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Issue 9-10 (2008)

East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 9-10 (2008).
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 9-10 (2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 9-10: Patria / За редакції Володимира Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 9-10: Patria / edited by Vladimir Kravchenko. – Kharkiv: LLC “NTMT”, 2008 – 432 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Issue 11-12 (2008)

East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 11-12 (2008).
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 11-12 (2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 11-12. Oral history in social and humanitarian studies: theory and practice research / edited by Vladimir Kravchenko and Helinady Hrinchenko. – Kharkiv: LLC “NTMT”, 2008 – 432 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Issue 13-14 (2009)

East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 13-14 (2009).
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 13-14 (2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 13-14. – Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За редакції Володимира Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2009. – 428 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 13-14. – Historical Memory and totalitarianism: the experience of Central and Eastern Europe / edited by Vladimir Kravchenko. – Kharkiv: LLC “NTMT”, 2009 – 428 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

Issue 15 (Special Edition, 2011)

East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 15 (2011).
East-West Journal / Схід-Захід. Cover for issues 15 (2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 15. Спеціальне видання: Проблеми історичної урбаністики / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2011. – 348 с.

East-West: Historical and Cultural Collection. – Issue 15 Special Edition: Problems historical urban / edited by Vladimir Kravchenko and Helinady Hrinchenko. – Kharkiv: LLC “NTMT”, 2011 – 348 p.

ЗМІСТ (Table of Contents)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay Up To Date

Subscribe to our email list for regular updates, direct to your inbox.